Ar�iv - 2010 - 26/11/2010

6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Haz�rl�klar� Ba�lad�!

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�na alt� ay kald�!

Kaos GL taraf�ndan her y�l 17 May�s Haftas�nda organize edilen Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n�n merkezi etkinlikleri, 1-22 May�s 2011 tarihlerinde Ankara'da ger�ekle�ecek. Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, Bulu�ma'y�, homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tl�yor.

�lk kez May�s 2006'da ger�ekle�en Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 2009'da ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Ankara s�n�rlar�n� a�arak 5 �ehre yay�ld�. 2010'daki Bulu�ma ise Ankara ile birlikte 14 �ehirde ger�ekle�ti.

Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi i�in m�cadele eden Kaos GL Derne�i, �n�m�zdeki y�l Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n� d�zenleyecek.

Homofobiye Kar�� B�lgesel A�

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, B�lgesel A� giri�imine de ev sahipli�i yapacak.

Kaos GL, 16 y�l �nce kendini deklare edip m�cadele perspektifini tan�mlarken, "Ortado�u ve Balkan �lkeleri E�cinselleri Konferans�"n� bir hayal olarak ilan etmi�ti.2006'dan beri devam eden Bulu�ma'n�n temel forumlar�ndan biri "Homofobiye Kar�� M�cadelede Uluslararas� Deneyimler" oldu.

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmay� planlayan Kaos GL, B�lgesel A�'� �rg�tleme haz�rl�klar�na ba�lad�.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in uluslararas� �a�r�da bulunan Kaos GL, Ermenistan, �srail, Filistin, L�bnan, Yunanistan, Bulgaristan, S�rbistan, Bosna Hersek, H�rvatistan, G�rcistan, K�br�s (Kuzey/G�ney), Azerbaycan gibi �lkelerden kat�l�mc�lar� 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'ya davet ediyor. Alt�nc� Bulu�ma'n�n bir tam g�n� "B�lgesel A�" toplant�na ayr�lacak.

Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�

Bulu�may� sahiplenen ��renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 2006 y�l�nda ilk kez 4 g�nl�k bir salon etkinli�i olarak ba�lam��t�. 2007 y�l�nda merkez etkinliklere, ba�kentin �� b�y�k �niversitesinde yap�lan "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" eklendi. 2011 y�l�nda ise en az 20 kamp�ste bulu�ma planlan�yor.

Kaos GL Derne�inin koordinasyonu ile 6. Bulu�ma'n�n yerel etkinlikleri Trabzon, Samsun,Adana, Mersin,Kayseri,Edirne, Ayd�n, Diyarbak�r, Van,Antalya, Eski�ehir, Denizli, Kars, �anakkale, �zmir ve �stanbul'da yap�lacak. Ankara program� ise 1 May�s ile 22 May�s tarihleri aras�nda ger�ekle�ecek.

Arkada� Z. �zger Bulu�mas�

5 May�s Arkada� Z. �zger Etkinlikleri, Be�inci Bulu�ma'da ilk kez d�zenlenmi�ti. Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi �nsan Haklar� Merkezi (A� SBF �HM) ile birlikte Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda d�zenlenmeye devam edecek olan etkinlikler yine Cebeci Kamp�s�nde ger�ekle�ecek. �air ad�na Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda d�zenlenen etkinliklere Siyasal Bilgiler Fak�ltesi ��renci Dayan��ma Derne�i (SBF-d-Der) ev sahipli�i yap�yor.

Homofobiye Kar�� G�kku�a��

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n be�incisi Judith Butler'in "Queer-Yolda�l���" konferans� ile tamamlanm��t�. Alt�nc� bulu�ma i�in yine konferanslar, at�lyeler, s�yle�iler, g�sterimler, sergiler ve forumlardan olu�acak rengarenk bir program haz�rlan�yor.

Alt�nc� Bulu�ma program� kapsam�nda 15 May�s Vicdani Ret G�n�, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya dahil olacak. Anti-Militarist Forum'un yan� s�ra 15 May�s'ta, e�cinsellik ve askerlikle ilgili etkinlikler yap�lacak.

Anti-Militarist Forum ile birlikte "LGBT'nin Yoksulluk Halleri","Anarko-QueerForum", "Mek�nsal Forum" ve"Dinsel Forum" gibi ba�l�klar Alt�nc� Bulu�ma'n�n program�nda �ne ��kan temalar olacak.

Bulu�malarda daha �nce Homofobi ve Ayr�mc�l�k �er�evesinde d�zenlenen forumlardan baz�lar�:

"Ruhsal Forum - Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi", "Queer Forum", "Homofobiye Kar�� M�cadelede Uluslararas� Deneyimler", "Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu", "Medya-�leti�im Forumu", "Trans Forum", "Feminist Forum", "Homofobiye Kar�� Video Art", "Homofobi K�skac�ndaki Beden: Erkeklik & Kad�nl�k", "Anayasa Forumu", "AB S�recinde �nsan Haklar�", "Milliyet�ilik, Nefret Salg�n� ve Homofobi", "LGBT Bireylere Y�nelik �iddet ve Ayr�mc�l�k", "LGBT Bireylerin �nsan Haklar� ve Nefret Su�lar�", "E�itimde Cinsel Ayr�mc�l��a Kar�� Forum", "LGBT M�ltecilerin Sorunlar�", "S�n�rlara Kar�� Forum", "Sol ve Homofobi Forumu", "G�kku�a�� Forumu".

Homofobi Kar��t� Bulu�ma ile ya�da� olan "Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�"n�n alt�nc�s�n� kazananlar yine Bulu�ma program�nda �d�llerine kavu�acaklar.

Homofobiye Kar�� Sanat

G�kku�a�� sinemas�ndan tiyatro ve sergilere, sanat da Homofobiye Kar�� Bulu�uyor.

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, LGBT temal� k�sa ve uzun filmlerinizi, oyunlar�n�z�, performanslar�n�z�, m�ziklerinizi ve bestelerinizi bekliyor.

Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 1 May�s Y�r�y��� ile ba�lay�p 17 May�s Y�r�y��� ile tamamlan�yor. 17 May�s Homofobi Kar��t� G�n nedeniyle d�zenlenen y�r�y��, T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen LGBT birey ve �rg�tlerce yap�l�yor.

6. Bulu�ma kapsam�nda, 22 May�s Pazar g�n� Ankara'da yap�lacak "Homofobi Kar��t� Y�r�y��", homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra�� alt�nda olacak.

Kaos GL, Bulu�ma'y� Neden �rg�tl�yor?

Bulu�man�n koordinasyonunu yapan Kaos GL, 90'l� y�llar�n ba��ndan beri ayr�mc�l��a kar�� LGBT bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor.

2005 senesinde "Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i" ad�yla yasal bir derne�e d�n��erek LGBT haklar� i�in �al��malar�na ve m�cadeleye devam ediyor.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Bulu�ma ile T�rkiye'de Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans (LGBT) bireylere y�nelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve g�r�n�rl���n�n sa�lanmas�na zemin yaratmay� ama�l�yor.

LGBT bireylerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���ncelerin payla��lmas�n� ve tart���lmas�n� istiyor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma ile LGBT toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamas� y�n�ndeki �al��malar yay�l�yor.

Kaos GL, di�er �ehirlerdeki LGBT bireylerin kendi �rg�tlerini olu�turabilmeleri i�in dayan��ma g�steriyor.

LGBT bireylerin insan haklar�n�n g�r�n�rl���n� sa�lamak i�in �al���yor. Bunun i�in de kad�n �rg�tlerinden insan haklar� �rg�tlerine ulusal ve uluslararas� pek �ok kurum ve kurulu�la homofobiye kar�� ortak �al��malar y�r�t�yor.

T�m bu ortak �al��malar ve ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma di�er �ehirlere yay�l�yor.

Homofobi Kimin Meselesi?

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� G�n'�, "Homofobi Kar��t� Bulu�ma" program�yla T�rkiye'ye uyarlayan Kaos GL, "homofobi kimin meselesi?" sorusunu soruyor. Farkl� ayr�mc�l�klar aras�nda ba�lant�lar kurmaya �al���yor. S�z konusu ayr�mc�l�klara kar�� m�cadele pratikleri ve �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda yatay a�lar �rmeyi hedefliyor.

Kaos GL, homofobi meselesi ile seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "homofobi kimin meselesi?" sorusu akademide ve sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bu sayede LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor.

Neden 1 May�s'tan 17 May�s'a.

�zg�rl�k talebi ortak, m�cadele de ortak olmal� �iar�ndan hareket eden Kaos GL, 1 May�s'tan 17 May�s'a �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda k�pr�ler kuruyor.

1 May�s, T�rkiye LGBT m�cadelesi a��s�ndan �nemli bir d�n�m noktas�. 2001'de Kaos GL Ankara'daki kutlamalara kat�larak ilk kez kamusal alana ��km��; g�kku�a�� bayraklar� ve sloganlar�yla emek m�cadelesiyle LGBT m�cadelesinin ortakl���na i�aret etmi�ti. Homofobiye Kar�� Bulu�ma da �zg�rl�k m�cadelesinin bir par�as� olarak geli�iyor. Kaos GL, kurulacak bu k�pr� sayesinde, LGBT'lerin maruz kald��� sald�r� ve ayr�mc�l�klara kar�� m�cadelelerin birle�tirilmesini ve alanlar�n geni�letilmesini hedefliyor.

D�nyadaki LGBT hareketinin ve hak m�cadelesinin kurumsalla�mas� harekete yeni a��l�mlar getirdi. Bununla birlikte, yo�unlukla Bat�'da olmak �zere kazan�lan �e�itli haklara ra�men homofobi ve transfobi h�l� k�resel �l�ekte bir sorun te�kil ediyor. Homofobiye Kar�� Uluslararas� G�n'�n (IDAHO) bu nedenlerle yeniden harekete ge�meye ve soka�a ��kmaya karar vermesi ile 1 May�s'tan 17 May�s'a Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma �rt���yor.

Bulu�ma i�in ileti�im:

Kaos GL
Nevin �ztop & Ali Erol
Tel: 0 312 230 03 58 /12
E-posta:kaosgl@kaosgl.org
www.kaosgl.org
www.antihomofobi.org