Ar�iv - 2010 - 31/08/2010

Anti-Homofobi Kitab�n�n �kincisi ��kt�

Anti-Homofobi Kitab�n�n ikincisi, "Homofobi Kimin Meselesi?" ad�yla ��kt�. Kaos GL taraf�ndan yay�mlanan kitap, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n bildiri ve tart��malar�ndan olu�uyor.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n ikinci kitab�nda, "Homofobi Kimin Meselesi?" sorusuna queer siyaset, ruh sa�l���, aile, insan haklar�, anayasa, milliyet�ilik, sol, medya ve e�itim gibi alanlarda cevap aran�yor.

�lki, May�s 2006 tarihinde Ankara'da d�zenlenen Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n be�incisi, Mart-May�s 2010 tarihlerinde Trabzon'dan Ankara'ya 13 �ehirde yap�lm��t�.

�kinci Anti-Homofobi Kitab�'n�n yaz�lar�, be�inci Bulu�ma'dan se�ilen bildiri ve tart��malar ile kitap i�in g�nderilen makalelerden derlendi.

T�rkiye'deki Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Transgender (LGBT) toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamalar� y�n�nde �nemli bir ad�m olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n bildiri ve tart��malar�ndan olu�an Anti-Homofobi Kitab�'n�n i�eri�i, insan haklar�n�n yayg�nla�t�r�lmas� amac�yla serbest�e kullan�labilecek.

Kitab�n i�inde neler var?

11 b�l�mden olu�an kitapta yer alan isimler ve ba�l�klar �unlar:
Ali EROL, Ne Hastal�k Ne G�nah! Ya�as�n E�cinsel A�k!

QUEER FORUM

Kaos GL, �htiyac�m�z Olan Y�k�c� Politikad�r!
Nevin �ZTOP & Judith BUTLER, "Birey Kendi Farkl�l���nda Ye�erebilmeli"
Emek �ayl� RAHTE, Bedenimizin S�n�rlar�, D�nyam�z�n S�n�rlar� De�ildir
Prof. Dr. Judith BUTLER, Queer-Yolda�l��� ve Sava� Kar��t� Siyaset
Perihan TUN�B�LEK, Judith Butler Salonu Ta��rd�: Bu Da E�cinsel A��l�m�
Emek �ayl� RAHTE, Butler Konferans�'ndan Notlar, �zlenimler
Yasemin �Z, Queer Teorisinin Penceresinden
H�lya DURUDO�AN, Judith Butler ve "Queer Yolda�l���"
�. MUTLU & B. TURAN, 'Cinsiyet, K�lt�rden ve Toplumdan Kopuk Olarak De�erlendirilemez'
Milen NAE - Atalay G��ER, Bedenler ve Barikatlar
David GRAMLING - Ahmet G�RATA, Homofobi Adl� Ruhsal Bozukluk
Pelin DUTLU, Judith Butler'�n Ard�ndan S�yle�iler
Prof. Dr. David M. HALPERIN, Nas�l E�cinsel Olunur?

HASTALIK'TAN �DEOLOJ�'YE HOMOFOB�

Psk. Dr. K. BA�AR, Psk. M. �. N�L, Psk. Dr. S. KAPTAN, E�cinsellikle �lgili Yayg�n Yanl��lar, Bilimsel Do�rular
Psikiyatr Dr. Nesrin YETK�N, Heteroseksizm ve Homofobi
Pof. Dr. �ahika Y�KSEL, E�cinsellik, Sosyal D��lanma ve Ruh Sa�l��� Sorunlar�na Yakla��m
Uzman Dr. F. Duygu �ABUK, Prof. Dr. Sel�uk CANDANSAYAR, T�p ve Homofobi
Psikiyatr Dr. Koray BA�AR, E�cinsel Y�nelim Kimli�i Geli�imi
Do�. Dr. E. Timu�in ORAL, Homofobi, Hastal�k m�?
Dr. Umut ALTUN�Z, Terimlerin G�lgesinden Boyutsal Anlamaya Do�ru
Psikolog Mahmut �efi k N�L, Ruh Sa�l��� Alan�ndaki Homofobiye ��erden M�dahale

A�LE

Psikiyatr Dr. Seven KAPTAN, Aileleri Dolaptan ��karan L�STAG
Psikolog Mahmut �efi k N�L, Anne-Baba Tutumlar� ve E�cinsellik

�NSAN HAKLARI

Y�ld�r�m T�RKER, Herkesin �tekisi!
Prof. Dr. Sel�uk CANDANSAYAR, E�cinsel mi, �bne mi?
Hakan ATAMAN, Homofobi Bir Hastal�k m�?
Yrd. Do�. Dr. Zeynep GAMBETTi, E�cinsellik, ��ki ve Di�er Benzeri G�nahlar �zerine
R�za T�RMEN, Cinsel Az�nl�klar�n Haklar�
C. LANDSVERK, Dr. P. HECTOR, S. ADAM, J. DAVISON, S. VELD, Ayr�mc�l��a Kar�� Kamunun G�revleri ve Sorumlulu�u
Av. F�rat S�YLE, LGBTT Bireylerin �nsan Haklar� Alan�nda Ya�ad�klar� Sorunlar

ANAYASA FORUMU

Ayhan B�LGEN, Hak Temelli Bak�� A��s� Neyi Gerektirir?
Do�. Dr. Osman CAN, Devlet Ayg�t� Temel Haklara Tehdit Olmaktan ��kar�lmal�

SINIRLARA KAR�I FORUM

"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"
Rober KOPTA�, Milliyet�ilik K�t�d�r, Tamam ama...
Emine �ZKAYA, Milliyet�ilik: Cinsiyet ve Irk
Do�. Dr. Vahap Co�kun, Milliyet�ilik
Tan�l BORA, Milliyet�ilik-Ulusalc�l�k ve Yurtseverlik
Tan�l BORA, Yurtseverlik ve Milliyet�ilik: Fark Varsa, Nerede?

SOL ve HOMOFOB� FORUMU

Ertu�rul K�RK��, Patriyarkal Kapitalizme Kar�� Omuz Omuza
Eylem YILDIZ, Homofobi ve Sol
Ilg�m YILDIR, Birlikte �zg�rle�mek ��in Birlikte M�cadele
Ecehan Balta, Sol ve Homofobi

ARKADA� Z. �ZGER BULU�MASI

Yeliz KIZILARSLAN, Arkada� Z. �zger �iirinde Erkeklik ve Homofobi Ele�tirisi

HOMOFOB� MEDYADA FARZ MIDIR?

Do�. Dr. Nilg�n TUTAL CHEVIRON, Toplumun Arzudan Korkmas� ve Medyan�n Homofobikli�i
Do�. Dr. Asl� TUN�, E�lence Soslu Nefret: Video Oyunlar�nda Homofobi
Do�. Dr. Yaman AKDEN�Z, T�rk Internet Sans�r Sistemi ve Web 2.0 Tabanl� Topluluklar
Prof. Dr. Mutlu B�NARK, Yeni Medya Ortam�nda Olanaklar ve Olamayanlar
Gamze G�KER, �nternetsiz Devrim M�mk�n m�?
�zge G�KPINAR, Yaz�l� Bas�nda Homofobinin ve Transfobinin Yans�malar�

E��T�M

Remzi ALTUNPOLAT, Cinsel Kimli�in �n�as�nda E�itimin Rol�
Yrd. Do�. Dr. E. Nihal AH�O�LU-LINDBERG, Osmanl�'dan Cumhuriyet'e �ocuk Yeti�tirmede Cinsiyet�ilik

HOMOFOB� K�M�N MESELES�?

Neden Bulu�uyoruz... Neden Homofobiye ve Transfobiye Kar�� M�cadele Etmeliyiz?
Prof. Dr. Melek G�REGENL�, Zalimin Z�rt Dedi�i Yer
Ali KE�EL�O�LU, "�nce Bak��lar, S�ylemler Ters D�z Edilmeliydi"
Hewal AZAD, KSAK, Trabzon ve Homofobi
Ekin Kadir SEL�UK, Trabzon'da Y�k�lan Duvarlar!
Bas�n - Homofobi Kar��t� Bulu�ma Haber ve Yaz�lar�ndan Se�meler
Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��!

Nas�l edinilir?

Kaos GL yay�n� Anti-Homofobi Kitab�n�n da��t�m� �cretsiz yap�lacak. Kitap, Ankara, �stanbul, �zmir, Eski�ehir, Adana ve Diyarbak�r'daki LGBT �rg�tlerinden temin edilebilir. Ayr�ca Kaos GL'den istenebilir.

Bask�s� t�kenen Anti-Homofobi Kitab�n�n ilkinin elektronik versiyonunu �u adresten indirmek m�mk�n.
http://www.antihomofobi.org/arsiv/2009_anithomofobi_kitabi_cikti.htm