Ar�iv - 2010 - 21/11/2010

Homofobiye Kar�� B�lgesel A�

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, B�lgesel A� giri�imine ev sahipli�i yapacak.

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmay� planlayan Kaos GL, B�lgesel A�'� �rg�tleme haz�rl�klar�na ba�lad�.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in uluslararas� �a�r�da bulunan Kaos GL, Ermenistan, �srail, Filistin, L�bnan, Yunanistan, Bulgaristan, S�rbistan, Bosna Hersek, H�rvatistan, G�rcistan, K�br�s (Kuzey/G�ney), Azerbaycan gibi �lkelerden kat�l�mc�lar� 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'ya davet ediyor. Alt�nc� Bulu�ma program�nda 20 May�s Cuma g�n� "B�lgesel A�" toplant�na ayr�lacak.

Kaos GL, 16 y�l �nce kendini deklare edip m�cadele perspektifini tan�mlarken, "Ortado�u ve Balkan �lkeleri E�cinselleri Konferans�"n� bir hayal olarak ilan etmi�ti. 2006'dan beri devam eden Bulu�ma'n�n temel forumlar�ndan biri "Homofobiye Kar�� M�cadelede Uluslararas� Deneyimler" oldu.

Kaos GL taraf�ndan her y�l 17 May�s Haftas�nda organize edilen Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n�n merkezi etkinlikleri, 1-22 May�s 2011 tarihlerinde Ankara'da ger�ekle�ecek. Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, Bulu�ma'y�, homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tl�yor.

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmay� planlayan Kaos GL, "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in bir metin haz�rlad�.

HOMOFOB�YE KAR�I B�LGESEL A�

Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A��

GEREK�E

 • Kaos GL, 2011 y�l�nda, 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y� �rg�tleyecek.
 • 2006'dan beri devam eden Bulu�ma'n�n temel forumlar�ndan biri "Homofobiye Kar�� M�cadelede Uluslararas� Deneyimler" oldu.
 • Kaos GL, 16 y�l �nce kendini deklare edip m�cadele perspektifini tan�mlarken, "Ortado�u ve Balkan �lkeleri E�cinselleri Konferans�"n� bir hayal olarak ilan etti.
 • B�lge �lkelerindeki LGBT'lerin varolu� ve �zg�rl�k m�cadeleleri, T�rkiye'nin ilk LGBT �rg�tlerinden biri olan Kaos GL'nin s�rekli g�ndemlerinden birini te�kil etti.
 • Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkelerinin sahip oldu�u her etnik, dinsel ve k�lt�rel �e�itlili�in yans�malar� T�rkiye toplumunda da mevcuttur.
 • Kaos GL, s�z konusu �e�itlili�in LGBT harekette de kar��l���n� bulmas� ve kendini ifade edebilmesi i�in en ba�tan beri �al���r.
 • T�rkiye dahil b�lge �lkelerinde homofobi, sivil toplum ile kamusal alanda, �rk��l�k ve milliyet�ilik ile sarmalanarak kurumsalla�maktad�r.
 • Kurumsalla�an homofobi, b�lge �lkeleri aras�ndaki tarihi d��manl�klara eklemlenerek toplumlar aras�ndaki mevcut yabanc�la�may� artt�rmaktad�r.
 • B�lgedeki �rk�� ve milliyet�i politikalar�n homofobik ve cinsiyet�i tezah�rlerine kar�� m�cadele edecek olanlar do�rudan yerel LGBT �rg�tlenmeleri ve bu �rg�tlenmelerinin kendi aralar�nda kuraca�� b�lgesel yatay a�d�r.

VAROLAN DURUM

 • B�lge LGBT �rg�tlenmeleri uluslararas� a�larda kar��la�salar da kendi aralar�ndaki ileti�im yeterli de�ildir.
 • B�lgedeki LGBT varolu�unun antropolojik ve sosyolojik bilgisine do�rudan eri�imin yerel ve b�lgesel olanaklar� de�erlendirilememektedir. S�z konusu bilgi daha �ok oryantalist ve kolonyalist bir dolay�mdan s�z�lerek b�lgeye gelmektedir.
 • B�lge LGBT �rg�tlenmeleri aras�ndaki ileti�imsizli�in temel nedenlerinden biri fiziki olup maddi engellerden kaynaklansa da kendi toplumuna ve b�lgeye yabanc�la�ma di�er t�m engellerin a��lmas�nda belirleyici olmaktad�r.
 • B�lgedeki LGBT bireyler kendi hayatlar�na sahip ��kamamakta ve kurtulu�u b�lge d���na �zelde "Bat�"ya gitmekte bulmaktad�r. �zellikle �ran'da ise can g�venli�i bulunmad���ndan, T�rkiye �zerinden Avustralya, Kuzey Amerika ve Kuzey Bat� Avrupa'ya iltica etmek �zere yo�un bir LGBT s���nmac� ak�n� ya�anmaktad�r.
 • B�lge �lkelerinin h�k�metleri LGBT haklar�n�n insan haklar� oldu�u ger�e�ini kabul etmeye yana�mamaktad�r.
 • B�lge �lkelerinin baz�lar� resmi ve hukuki g�rmezden gelme ile yetinmeyip, LGBT realitesinin ink�r�n� bir devlet politikas� olarak kurmakta ve LGBT'leri sosyal hayattan d��lamakta, ya�am hakk�n� gasp etmekte, sosyal hayattaki k�lt�rel cezaland�rmalara seyirci kalmaktad�r.
 • B�lge �lkelerinde �rk��l��a, milliyet�ili�e, cinsiyet�ili�e kar�� m�cadele eden sivil toplum kurulu�lar� ve sendikalar homofobiye kar�� m�cadeleyi kendi alanlar�na dahil etmekte g�n�ls�z davranmaktalar.
 • Sosyal ve k�lt�rel etkileri farkl�l�k g�sterse de b�lge �lkelerinde hakim �� b�y�k din de homofobik s�ylemi �retmekte ve yaymaktad�r.
 • Irk�� ve milliyet�i s�ylemlerin devlet politikalar� ile kurumsalla�t�r�lmas�, �lkeler aras� s�n�rlar�n a��lmaz toplumlar aras� s�n�rlara d�n��mesine yol a�maktad�r.
 • Eski Yugoslavya'n�n da��lmas� ile birlikte ortaya ��kan yeni milliyet�iliklerin ortak �retimi homofobi olmu�tur.
 • T�rkiye-Ermenistan s�n�r� a��lmazken iki toplumda da milliyet�ilik ve homofobinin �retilmesi i�in her t�rl� kap� sonuna kadar a��labilmektedir.
 • Bosna-Hersek ile S�rbistan aras�ndaki milliyet�i ayr��ma homofobik ortakla�maya halel getirmedi�i gibi K�br�s'taki ayr��mada da milliyet�ilik ile homofobi ayn� �ekilde birbirini beslemektedir.
 • �ran y�netiminin homofobik ink�r� ya�am hakk�n�n ihlaline yol a�makta ve �ranl� LGBT s���nmac�lar�n sorunlar�n� kronikle�tirmektedir.
 • Irak'taki i�gal ve sava� ortam� geleneksel homofobik s�ylemleri �iddete d�n��t�rm�� ve LGBT'lerin ya�am hakk�n� ortadan kald�ran bir ortama yol a�m��t�r.
 • Sava� ortam�nda Filistinli e�cinseller g�zden ��kar�lacak ilk kesim olmakta, �ifte k�ska� ile ku�at�ld�klar� ablukay� yarmak i�in dayan��madan yoksun b�rak�lmaktad�r.
 • T�rkiye-Suriye aras�nda ge�i� olanaklar� son zamanlarda artm�� olup, T�rkiye-Irak aras�ndaki ge�i� olanaklar�n�n yak�n zamanda artma olas�l���n�n g��lenece�i anla��lmaktad�r.

HEDEF

 • Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmak istiyoruz.
 • B�lgede, LGBT'lerin kendilerini saklamak zorunda kalmadan ifade edebilecekleri ve ya�ayabilecekleri bir sosyal, k�lt�rel ve politik hayat� ama�l�yoruz.
 • LGBT'lerin kendi b�lgelerinde do�rudan �rg�tlenmelerini ve mevcut �rg�tlenmelerin b�lgesel dayan��mas� ile g��lenmelerini istiyoruz.
 • Homofobi probleminin sadece LGBT bireylerin ve �rg�tlenmelerinin de�il, ayn� zamanda b�lgede �rk��l��a, milliyet�ili�e, cinsiyet�ili�e kar�� m�cadele eden sivil toplum kurulu�lar� ile sendikalar�n da meselesi oldu�u ger�e�inin bilince ��kar�lmas�n� ve g�ndeme al�nmas�n� istiyoruz.
 • B�lge medyas�n�n nefret s�ylemi �reten, milliyet�ili�i k�r�kleyen ayr�mc�, militarist, cinsiyet�i ve homofobik dilinin de�i�mesini ve bar����l bir yay�nc�l���n geli�mesini hedefliyoruz.
 • LGBT �rg�tlenmeleri olarak b�lge �lkelerinin devlet politikalar�ndan yana de�il etnik ve dini k�kenlerinden dolay� �rk��, ayr�mc� uygulamalara hedef olan sosyal, k�lt�rel, dini kesimlerden yana politikalar�n savunulmas� ve hayata ge�irilmesini destekleyece�iz.

NE YAPACA�IZ?

 • Homofobinin k�resel bir mesele oldu�u ger�e�inden hareketle Ortado�u, Kafkasya ve Balkan b�lgesindeki LGBT bireylerin ve �rg�tlerin homofobiye kar�� m�cadele deneyimlerini ��renmek ve kendi deneyimimizi payla�mak istiyoruz.
 • B�lge toplumlar�nda ve k�lt�rlerinde LGBT bireylerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���ncelerimizi payla�mak ve tart��mak istiyoruz.
 • Sorunlar�m�za ��z�m yollar� ar�yoruz ve buldu�umuz ��z�m yollar�n� payla�mak ve gerekti�inde birlikte m�dahale edebilmenin maddi ve manevi olanaklar�n� yaratmak istiyoruz.
 • �ncelikle Ermenistan, �srail, Filistin, L�bnan, Yunanistan, Bulgaristan, S�rbistan, Bosna Hersek, H�rvatistan, G�rcistan, K�br�s (Kuzey/G�ney), Azerbaycan gibi �lkelerden kat�l�mc�lar� T�rkiye'nin ba�kenti Ankara'ya, 17 May�s haftas�na, 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'ya davet edece�iz. Bulu�ma kapsam�nda 1 tam g�nl�k bir toplant� organize edece�iz.
 • Bulu�man�n ard�ndan se�ilecek b�lge �lkelerinden d�rd�nde homofobiye kar�� m�cadele pratiklerinin aktar�mlar� i�in at�lyeler d�zenleyece�iz.

NASIL �ALI�ACA�IZ?

 • T�m b�lge �lkelerinden LGBT �rg�tler ve inisiyatifler Homofobiye Kar�� B�lgesel A�'a kat�labilir.
 • Yerel ko�ullar�ndan dolay� kendi �lkesinde �al��amad��� i�in ba�ka �lkelerde kurulmu� LGBT inisiyatif ve �rg�tler de B�lgesel A�'a kat�labilecekler.
 • B�lgeden kat�lmak isteyen her LGBT inisiyatif ve �rg�te a��k ve �nceden duyurulacak toplant�lar yapaca��z.
 • B�lgesel yatay a�da bir araya gelmek i�in devlet politikalar�ndan kaynaklanan �nyarg�lardan uzak duracak, ayr�m yapmadan yerel ve ortak sorunlar �zerinden bir araya gelece�iz.
 • Deneyim, bilgi payla��m� ve haberle�mek i�in e-grup olu�turaca��z.
 • 17 May�s haftas�nda, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda 1 veya 2 g�nl�k B�lgesel A� Toplant�s� organize edece�iz.

Kaos GL