Ar�iv - 2010 - 15/12/2010

Homofobiye Kar�� ��renciler Ankara'da Bulu�tu

Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�n� �rg�tleyecek ��renciler, Ankara'da bir araya geldiler. Bulu�ma, dokuz �ehirden, 16 �niversiteden gelen ��rencilerin kat�l�m�yla ger�ekle�ti.

Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�n� �rg�tleyecek ��renciler, Ankara'da bir araya geldiler. Kaos GL'nin evsahipli�ini yapt��� bulu�ma, dokuz �ehirden gelen ��rencilerin kat�l�m�yla ger�ekle�ti.

S�leyman Demirel �niversitesi (Isparta), Mu�la �niversitesi, Akdeniz �niversitesi (Antalya), �stanbul �niversitesi, Bo�azi�i �niversitesi (�stanbul), �stanbul Teknik �niversitesi, Trakya �niversitesi (Edirne), �ukurova �niversitesi (Adana), Anadolu �niversitesi (Eski�ehir), Ege �niversitesi (�zmir), Dokuz Eyl�l �niversitesi (�zmir), Karadeniz Teknik �niversitesi (Trabzon), Ankara �niversitesi (DTCF, Cebeci), Hacettepe �niversitesi (Beytepe), Bilkent �niversitesi, Ortado�u Teknik �niversitesi (ODT�) kamp�slerinden homofobi ve transfobi kar��t� ��renciler, 11-12 Aral�k hafta sonu Ankara'da bulu�tular.

Ankara'daki toplant�ya gelemedikleri halde Homofobi Kar��t� Bulu�malar� �rg�tleyecek kamp�sler aras�nda Mersin �niversitesi, Sabanc� �niversitesi (�stanbul), �zmir Ekonomi �niversitesi, 19 May�s �niversitesi (Samsun) de bulunuyor.

Kaos GL Derne�inin koordinasyonu ile 6. Bulu�ma'n�n yerel etkinlikleri ile kamp�s bulu�malar�na ayr�ca Kayseri, Ayd�n, Diyarbak�r, Van, Denizli, Kars, �anakkale de dahil olacak. Ankara program� ise 1 May�s ile 22 May�s tarihleri aras�nda ger�ekle�ecek.

Homofobiye Kar�� Kamp�s!

Ankara'da yap�lan iki g�nl�k toplant�da, 6. Homofobi Kar��t� Bulu�man�n kamp�s etkinliklerinin �rg�tlenmesinin olanaklar� ile resmi ve fiili olas� engellere kar�� hangi taktiklerin geli�tirilebilece�i konu�uldu.

Her kamp�s�n kendi yerel ihtiya�lar� �er�evesinde etkinliklerin belirlenmesi i�in �nceki kampus bulu�malar� de�erlendirildi. Homofobik ve transfobik uygulamalara kar�� kamp�sler aras� dayan��ma a�� tart���ld�.

14 �ehirde, Homofobiye Kar�� Bulu�uldu!

2010 y�l�nda, 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda 14 �ehirde etkinlik yap�ld�. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, homofobi kar��tl��� ile �ekilleniyor ve t�m topluma y�nelik d�zenleniyor. Do�rudan LGBT bireyler, kul�pler, derneklerin yan� s�ra "homofobi benim de meselemdir" diyen ��renci topluluklar� ve STK'larla i�birli�i yap�l�yor. Yereldeki etkinlikler Homofobi Kar��t� Bulu�ma �emsiyesi alt�nda �zerk etkinlikler olarak �rg�tleniyor.

Be�inci bulu�mada yerel ayaklara Mu�la, Van, Trabzon, Edirne, Nazilli gibi �ehirler ve kamp�sler dahil oldu.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya Kar�� Homofobi!

2010 y�l�nda bulu�man�n �rg�tlenmesi baz� sorunlarla kar��la�t�. Baz� kamp�slerde rekt�rl�klerin izin vermemesi, salon bulunamamas�, baz� yerlerde fiilen engellenmesi ile Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinlikleri ve organize eden ��renciler kampus d���na itildiler. Engellemelere ra�men �zellikle Karadeniz Teknik ve Akdeniz �niversitelerinden ��renciler y�lmad�lar ve etkinlikleri �ehir merkezlerinde yapt�lar.

Bulu�ma'n�n de�erlendirmesi yap�l�rken, Homofobi Kar��t� Bulu�malar�n �ehirlere ve kamp�slere yay�lmas�, yerelde ��rencilerin engellenmeleri durumunda yerel stk'lar�n formel sorumlulu�u �stlenmelerinin "Queer yolda�l���" ile ba�ar�ld���n�n alt� �izildi.

"E�cinsellerin kurtulu�u heteroseks�elleri de �zg�rle�tirecektir" �iar�yla yola ��kan Kaos GL, b�t�n ezilenler ve ayr�mc�l��a maruz kalan kesimlerin olu�turacaklar� yatay a�lar� �nemsiyor, bunun m�mk�n oldu�u oranda �zg�rl�k m�cadelesinin y�kselece�ini s�yl�yor.

1 May�s'tan 17 May�s'a �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda k�pr�ler kurarken, homofobi ve transfobinin yan� s�ra cinsiyet�ilik, militarizm, �rk��l�k, islamafobi, anti-semitizm meselelerini de dert ediniyor.

"Ya�ad���m�z �ehirde nefes almam�z� feminizm ve homofobi kar��t� hareket sa�lad�"

Karadeniz Teknik �niversitesi ��rencileri, Homofobi Kar��t� Bulu�may� �rg�tledikleri kul�plerinin rekt�rl�k taraf�ndan kapat�lmas�na ra�men vazge�meyeceklerini ve �n�m�zdeki y�l bulu�may� Trabzon'da yine �rg�tleyeceklerini s�ylediler. Karadeniz Kad�n Dayan��ma Derne�i temsilcileri ile Ankara'ya gelen ��renciler, Trabzon Homofobi Kar��t� Bulu�may� birlikte d�zenleyecekler.

"Karadeniz Kad�n Dayan��ma Derne�inin bir etkinli�i vard�. Kad�nlara ve e�cinsellere ayr�mc�l�k �zerinden ortakla�t�k. Homofobi Kar��t� Bulu�man�n Trabzon aya��nda yerel stk'lar� s�recin i�ine katmak istiyoruz." diye konu�an �zlem, rekt�rl���n b�t�n ��renci giri�imlerine sald�rd���n� ama ilk g�zden ��kard��� kul�b�n kendilerininki oldu�unu s�yledi.

Gizem, "Ya�ad���m�z �ehirde nefes alam�yoruz. Nefes almam�z� feminizm ve homofobi kar��t� hareket sa�lad�" dedi.

Akdeniz �niversitesinden ��renciler, ge�en bulu�may� kamp�ste yapamad�klar�n� ama rekt�rl��� bilgilendirdiklerini ve bu kez etkinlikleri kamp�ste yapmak istediklerini s�ylediler.

�stanbul �niversitesi'nden �� Radar temsilcisi ��renciler, kamp�slerinde ��renci K�lt�r Merkezinin kapat�ld���n� ama felsefe ve sosyoloji kul�pleri ile dayan��t�klar�n� s�ylediler.

�stanbul Teknik �niversitesi'nden Cins Ar� temsilcisi ise kendilerini "m�sl�man ��renciler" olarak adland�ran grubun �iddeti ve engellemeleriyle kar��la�t�klar�n� s�yledi. Cinsiyet�ili�in homofobiyi besleyen tavr�n�n s�rekli oldu�unu belirten temsilci, okulun engel ��karmad���n�, kul�ple�mek isterlerse okulun haberdar olmak istedi�ini kendilerine iletti�ini belirtti.

23-24 Nisan'da �kinci Kez Bulu�ma Karar�

Ankara'daki ��renci a� toplant�s�nda, Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�n�n �rg�tlenmesi ile birlikte 2. Homofobi ve Transfobi Kar��t� ��renciler Bulu�mas� da konu�uldu.

2011 y�l�nda ikinci kez yap�lmas�nda ortakla��lan Homofobi ve Transfobi Kar��t� ��renciler Bulu�mas� i�in her kamp�s�n �rg�tlenme ko�ullar�, yurt ve bar�nma sorunlar� ile �iddet ve g�venlik sorunlar� gibi alanlarda topluluklar on raporlar haz�rlayacaklar.

Kaos GL E�itim Komisyonu, Homofobi ve Transfobi Kar��t� ��renci Bulu�mas�n�n haz�rl�k s�recinde LGBT �rg�tler ile ��renci kul�pleri aras�ndaki ileti�imi sa�layacak.

Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi i�in m�cadele eden Kaos GL Derne�i, �n�m�zdeki y�l Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n� d�zenleyecek.