Ar�iv - 2010 - 31/08/2010

Ne Hastal�k Ne G�nah! Ya�as�n E�cinsel A�k!

Kaos GL, homofobi meselesi ile seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "homofobi kimin meselesi?" sorusu akademide ve sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bunun sonucunda LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor.

Queer Yolda�l���!

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n be�incisi Judith Butler'in "Queer-Yolda�l��� ve Sava� Kar��t� Siyaset" ba�l�kl� konferans� ile Ankara'da tamamland�. Butler'in konu�mas�n� 900'�n �zerinde kat�l�mc� izledi.

Kaos GL Derne�inin koordine etti�i Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ev sahipli�ini Ankara ile birlikte Trabzon, Samsun, Adana, Mersin, Kayseri, Edirne, Ayd�n, Diyarbak�r, Van, Antalya, Eski�ehir, �zmir ve �stanbul'daki homofobi kar��tlar� ile LGBT �rg�tler ve kamp�slerdeki ��renci topluluklar� yapt�lar.

Bulu�ma'n�n ard�ndan ge�en y�l oldu�u gibi Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��, T�rkiye'nin �e�itli b�lgelerinden gelen homofobi ve transfobi kar��tlar� ile LGBT bireylerce yap�ld�. Bu y�l Bulu�ma Y�r�y���'nden bir g�n �nce Butler'�n konferans�na kat�lanlardan 300 ki�ilik bir grup da konferans sonras� Cebeci Kamp�s�'nden �ehir merkezine sloganlar atarak fiili bir y�r�y�� ger�ekle�tirdi.

Neden Bulu�ma?

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Bulu�ma, T�rkiye'de Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans (LGBT) bireylere y�nelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve g�r�n�rl���n�n sa�lanmas�na zemin yaratmay� ama�l�yor.

Bulu�ma'da, LGBT bireylerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���nceler payla��ld� ve tart���ld�.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma ile LGBT toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamas� y�n�ndeki �al��malar yay�ld�.

2006'dan beri...

Homofobi Kar��t� Bulu�ma ilk kez May�s 2006'da ger�ekle�tirildi. Bulu�ma, ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda ge�en y�l Ankara s�n�rlar�n� a�t� ve 5 �ehre daha yay�ld�.

Bulu�man�n koordinasyonunu yapan Kaos GL, 90'l� y�llar�n ba��ndan beri ayr�mc�l��a kar�� LGBT bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor.

2005 senesinde "Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i" ad�yla yasal bir derne�e d�n��erek LGBT haklar� i�in �al��malar�na ve m�cadeleye devam ediyor.

Kaos GL, di�er �ehirlerdeki LGBT bireylerin kendi �rg�tlerini olu�turabilmeleri i�in dayan��ma g�steriyor.

LGBT bireylerin insan haklar�n�n g�r�n�rl���n� sa�lamak i�in �al���yor. Bunun i�in de kad�n �rg�tlerinden insan haklar� �rg�tlerine ulusal ve uluslararas� pek �ok kurum ve kurulu�la ortak �al��malar y�r�t�yor.

T�m bu ortak �al��malar ve ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma bu y�l 14 �ehre yay�ld�.

Kaos GL Derne�inin koordine etti�i Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ev sahipli�ini Ankara ile birlikte Trabzon, Samsun, Adana, Mersin, Kayseri, Edirne, Ayd�n, Diyarbak�r, Van, Antalya, Eski�ehir, �zmir ve �stanbul'daki homofobi kar��tlar� ile LGBT �rg�tler ve kamp�slerdeki ��renci topluluklar� yapt�lar.

13 �ehrin Ard�ndan Ba�kent Ankara!

5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n 14. dura�� olan Ankara program� �a�da� Sanatlar Merkezi (merkez il�e belediyesinin) ve Petrol-�� Konferans Salonunda (petrol i��ileri sendikas�n�n) ger�ekle�ti.

"A��l�� Forumu"na Avrupa Parlamentosu ve el�iliklerden temsilciler kat�ld�lar. "Ayr�mc�l��a Kar�� Kamunun G�revleri ve Sorumlu�u" ba�l�kl� forumu Norve�'ten Anne Ross Solberg modere etti. Kaos GL'den K�r�ad Kahramano�lu da forumda yer ald�.

Hollanda k�kenli Avrupa Parlamentosu Parlamenteri Sophie In't Veld (video ile) ile Norve�'ten ���i Partisi Milletvekili Anette Trettebergstuen, Hollanda eski parlamenteri ve Human Rights Watch'dan Boris O. Dittrich de kat�l�mc�lar aras�ndayd�.

Norve� B�y�kel�isi Cecilie Landsverk, Almanya B�y�kel�ili�inden El�i Dr. Pascal Hector, �ngiltere B�y�kel�ili�inden Stuart Adam, Kanada B�y�kel�ili�inden John Davison, Hollanda B�y�kel�ili�inden Sander Janssen, �spanya B�y�kel�ili�inden Maria Molina da "A��l�� Forumu"na konu�mac� olarak kat�ld�lar.

Bulu�ma neden ve nas�l �ehirlere yay�l�yor?

D�nya Sa�l�k �rg�t�'n�n e�cinselli�i hastal�klar listesinden ��kard��� tarihe i�aret eden Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n� 17 May�s'�, "Homofobi Kar��t� Bulu�ma" program�yla T�rkiye'ye uyarlayan Kaos GL, "homofobi kimin meselesi?" sorusunu soruyor. Farkl� ayr�mc�l�klar aras�nda ba�lant�lar kurmaya �al���yor. S�z konusu ayr�mc�l�klara kar�� m�cadele pratikleri ve �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda yatay a�lar �rmeyi hedefliyor.

C. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bunun sonucunda LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor.

5. Bulu�ma'da hangi konular tart���ld�?

Homofobi Kar��tlar� Trabzon'da Bulu�tu: Bu y�l bulu�ma Karadeniz B�lgesinde, Trabzon'da ba�lad�. Milliyet�i bir ablukayla ku�at�lmaya �al���lan �ehirde, Karadeniz Teknik �niversitesinden ��renciler b�y�k bir �zveri ve sorumlukla Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� Trabzon'a ta��d�lar. T�rkiye LGBT tarihinde ilk kez bir aktivite Karadeniz B�lgesinde ger�ekle�tirilmi� oldu.

Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi & Feminizm'den Queer Teoriye Anti-Homofobi: Sosyal psikologlar, psikiyatrlar, felsefeciler, �e�itli akademisyenler e�cinselli�in adland�r�l���n�n ve anlamland�r�l���n�n tarihsel seyri ile g�ncel tart��malar aras�nda ba�lant�lar kurarak homofobiyi tart��t�lar.

Judith Butler ile Queer Forum: Ne b�y�k bir heyecan ne b�y�k bir g�zellik! Butler'in g�ya anla��lmazm�� gibi g�sterilen teorisi tam da Kaos GL'nin y�llard�r y�r�tt��� politik m�cadelesinin teorik ve y�ntemsel �zeti gibiydi. Akademiden akademi d���ndan, LGBT camiadan ve camia d���ndan nerdeyse herkes Kaos, Butler'i nas�l ikna etti diye soruyordu. Ve de ka� para verdi�imizi merak ediyorlard�! Asl�nda �ok basit oldu! Bir mail yazd�k, Kaos GL ile Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� anlatt�k. Butler da geldi ve Bulu�ma'y� onurland�rd�.

�ukurova'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma: Kaos GL, T�rkiye'nin Akdeniz B�lgesinde, "�ukurova E�cinsel �nisiyatifi" ad� alt�nda LGBT bireylerin �rg�tlenme giri�imlerini destekliyor. Bu y�l ilk defa �ukurova'n�n iki b�y�k �ehri Adana ve Mersin �niversitelerinde bulu�ma etkinlikleri yap�ld�. LGBT toplulu�u hen�z kapal� oldu�u i�in etkinlikleri akademisyenlerin yard�mlar� ile ��renci topluluklar� �rg�tledi.

S�n�rlara Kar�� Forum: "Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?" sorusunun tart���ld��� foruma sosyal psikologlar, gazeteciler, akademisyenler ve Ermeni cemaatinden temsilciler kat�ld�. Milliyet�ili�in geli�ti�i yerde mutlaka homofobinin de artaca�� ve kurumsalla�aca�� vurguland�.

Diyarbak�r'da "Milliyet�ilik, Nefret Salg�n� ve Homofobi" Tart���ld�: Kaos GL, K�rt LGBT bireylerin kendi �rg�tlerini kurabilmeleri i�in uzun s�redir dayan��ma g�steriyor. Hevjin LGBT Diyarbak�r Olu�umu ad�yla �rg�tlenen K�rt LGBT'ler, bu y�l yine ayn� isimde bir de T�rk�e-K�rt�e dergi ��kard�lar. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� Van'dan Diyarbak�r'a, K�rt b�lgesine ta��yan Kaos GL, K�rt LGBT'lerin a��labilecekleri ortam�n yarat�labilmesi i�in b�lgedeki farkl� sivil toplum kurulu�lar�n�n homofobiyi g�ndemlerine almalar� i�in u�ra��yor.

Van'da Homofobi Kimin Meselesi? Van'daki Bulu�ma'da, Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi ile Kaos GL'den gelen konu�mac�lar, psikolojinin e�cinselinden sosyolojinin e�cinseline ge�i�i anlat�rken, onca hastal�k tart��malar�na ra�men bug�n art�k e�cinselli�in sosyoloji ve siyasetbiliminin bir konusu haline geldi�ine dikkat �ektiler.

�nceki y�llarda �zellikle VAKAD b�nyesinde bir araya gelen e�cinsellerin yo�un aile bask�s� ile yeniden yeralt�na �ekildikleri Van'da homofobiye kar�� m�cadelenin aciliyeti ve yak�c�l��� toplant�lar aras�nda ifade edildi. KESK salonundaki toplant�da konu�mac�lar, politik s�ylemde homofobiye kar�� durman�n yetmeyece�ini, Vanl� e�cinsellerin ailelerinden gelecek �iddete kar�� yeni taktikler geli�tirmek i�in �aba sarf edilmesi gerekti�ini payla�t�lar. E�cinsellerin g�r�n�r olmas�n� beklemeden, herkesin kendi sivil toplum alan�nda ko�ullar�n yarat�lmas� i�in de m�cadele edilmesi gerekti�i noktas�nda ortakla��ld��� g�r�ld�.

Anayasa Forumu: LGBT �rg�tler ile kad�n �rg�tleri, anayasan�n e�itli�i d�zenleyen maddesine "cinsel y�nelim" ile "cinsiyet kimli�i" ibarelerinin de eklenmesi i�in m�cadele ediyorlar. �nsan haklar� aktivisti ve G�nl�k Gazetesi Yay�n Y�netmeni Ayhan Bilgen'in modere etti�i foruma Anayasa Mahkemesi Raport�r� Osman Can konu�mac� olarak kat�ld�. Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi Eski Yarg�c� R�za T�rmen bulu�ma i�in Milliyet gazetesindeki k��esinde "Cinsel Az�nl�klar�n Haklar�" ba�l�kl� bir yaz� kaleme ald�.

Homofobi Medyada Farz m�d�r? Medyada homofobi bu y�lki bulu�ma kapsam�nda 3 �ehirdeki oturumlarda ele al�nd�. �stanbul, Eski�ehir ve Ankara'daki forumlara �niversitelerin ileti�im ve hukuk fak�ltelerinden akademisyenler ile LGBT aktivistler kat�ld�lar.

"Medyan�n Homofobisi, Homofobinin Medyas�"n�n tart���ld��� forumlarda "Ortam Sanal, Nefret Ger�ek: Bloglar, Sosyal Medya A�lar� ve Video Oyunlar�nda Homofobi","Yeni Medya Ortam�nda �rg�tlenme ve Nefret S�ylemi", "Facebook �rne�i �zerinden Nefret S�yleminin �retimi ve Peki�tirilmesi", "Yeni Medya Ortam�nda Aktivizm ve �rg�tlenmeler" ba�l�klar� di�er sunumlard�. �nternete eri�im engelleri ile homofobik nefret s�ylemi yo�un ilgi g�ren tart��malar oldu.

Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�: Homofobi Kar��t� Bulu�ma bu y�l Karadeniz Teknik (Trabzon), 19 May�s (Samsun), �ukurova (Adana), Mersin, Trakya (Edirne), Akdeniz (Antalya), Adnan Menderes (Ayd�n), Ege (�zmir), Dokuz Eyl�l (�zmir), Bah�e�ehir (�stanbul), �stanbul, Sabanc� (�stanbul), Bo�azi�i (�stanbul), Hacettepe (Ankara), Ankara ve Ortado�u Teknik �niversitesi'nden (Ankara) ��renci topluluklar� kat�ld�lar.

Karadeniz Teknik, Akdeniz ve Trakya �niversitelerinin rekt�rl�kleri, etkinlikler i�in salon vermediler. Bu kamp�slerin ��renci topluluklar� rekt�rl���n engellemelerine ra�men vazge�mediler ve Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kampus d���nda �ehir merkezlerindeki salonlarda yapt�lar. Ankara'daki ODT� rekt�rl��� ise kampus etkinliklerinin bir b�l�m�ne izin vermedi. Bir lezbiyen belgeselinin g�sterimi ile transgender bir tiyatrocunun oyununu salonu kapayarak engelledi.

Arkada� Z. �zger Bulu�mas�: E�cinsellerin out olamad��� 70'li y�llar T�rkiye'sinde ya�am�� bir �air olan Arkada� Z. �zger ad�na �rg�tlenen etkinlikler, Ankara �niversitesi Cebeci kamp�s�nde yap�ld�. Homofobi Kar��t� Bulu�ma �emsiyesi alt�nda yap�lan etkinlik, Kaos GL, Siyasal Bilgiler Fak�ltesi ��renci Dayan��ma Derne�i ve SBF �nsan Haklar� Merkezi i�birli�i ile d�zenleniyor. �airin an�s�na d�zenlenen homofobi kar��t� etkinlik, okudu�u Cebeci kamp�s�nde her y�l devam edecek.

Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�: 5.'si d�zenlenen Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�'n�n �d�l t�reni, bulu�ma kapsam�nda yap�lan "Lezbiyen ve Biseks�el Kad�nlar Forumu" �ncesi yap�l�yor. Kaos Kad�n taraf�ndan d�zenlenen yar��man�n �yk�lerinden ge�en y�l "A�k�n L Hali!" ad�yla bir kitap yay�nland�. Kitap, m�stehcen bulundu ve dava a��ld�. Kitab�n yarg�lamas� devam ediyor. Kad�n Kad�na �yk� Yar��malar� da devam ediyor.

Sol ve Homofobi Forumu: �e�itli siyasi parti ve �rg�tten temsilcilerin kat�l�m�yla biri kamp�ste biri merkez programda iki forumda "sol ve homofobi" tart���ld�. T�rkiye'de sol, homofobiyle y�zle�mede neden gecikti sorusu irdelendi. LGBT hareketin geli�mesiyle birlikte sol politikan�n da homofobi meselesini g�rmek durumunda kald��� belirtildi.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��!

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 16 May�s g�n� saat 13:00'te ba�layan "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile tamamland�.

Y�r�y��, homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra�� alt�nda yap�ld�. Y�r�y���n ana pankart�nda "Ne Hastal�k Ne G�nah! Ya�as�n E�cinsel A�k!" yaz�yordu.

Kaos GL