Ar�iv - 2011 - 20/01/2011

Anti-Homofobi Afi� Yar��mas�na Kat�l�mlar Ba�lad�

Kaos GL, VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Afi�i i�in yar��ma d�zenliyor. Bulu�ma'n�n bu seneki temas� "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" olarak belirlendi.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma

Kaos GL, VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Afi�i i�in yar��ma d�zenliyor. 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n� vesilesiyle d�zenlenen Bulu�ma'n�n bu seneki temas� "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" olarak belirlendi.

VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma
"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�"

8 Mart - 22 May�s 2011

Ankara, Antalya, Adana, Denizli, Diyarbak�r, Eski�ehir, Edirne, �stanbul, �zmir, Mersin, Kayseri, Samsun, Trabzon, Van, Ayd�n ve �anakkale.

AF�� YARI�MASI KATILIM KO�ULLARI

KONU

"17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�"* nedeniyle yap�lacak olan Bulu�ma'n�n bu seneki temas� "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" olarak belirlenmi�tir.

AMA�

Bu yar��ma, cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l��� ile homofobi ve transfobiye kar�� m�cadele ve dayan��may� ama�layarak yap�lmaktad�r.

KATILIM KO�ULLARI

1. Yar��ma, e�cinsel, biseks�el, heteroseks�el, trans kad�n ve erkeklerin, interseks�ellerin ve cinsiyetsiz bireylerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���ncelerini payla�mak isteyen ve homofobi kar��t� t�m profesyonel ve amat�r tasar�mc�lara a��kt�r.

2. �al��malar, Bulu�ma'n�n bu seneki temas� da olan "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" konulu olmal�d�r.

3. Kat�l�mc�lar, kat�l�m formunu eksiksiz ve do�ru doldurarak yar��maya kat�labilir.

4. Afi�lerin herhangi bir yerden kopya edilmemi� ve daha �nce herhangi bir yerde yay�nlanm�� olan bir yay�n�n i�erisinde yer almam�� olmas� gerekmektedir. Aksi durumda afi�ler, de�erlendirme d���nda tutulacakt�r.

5. �al��malar, TIFF, PDF, CMYK veya JPEG format�nda ve en az 300 DPI ��z�n�rl�kte haz�rlanmal�d�r.

6. Afi� �zerinde "VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma" ibaresinin (T�rk�e ve �ngilizce), bulu�ma tarihlerinin (T�rk�e ve �ngilizce) ve Kaos GL'nin internet adreslerinin (www.kaosgl.org & www.antihomofobi.org) kullan�lmas� zorunludur.

7. Birinci se�ilen afi� tasar�m� �zerinde Kaos GL de�i�iklik �nerebilir; yar��mac�, �neriyi/�nerileri dikkate al�r.

8. Yar��mac�lar, yar��maya en fazla 3 eserle kat�labilir; �d�le hak kazanan yar��mac�n�n en fazla bir eseri �d�llendirilir.

9. Yar��mac�, tasar�m�n� 1 Nisan 2011 g�n� en ge� 18.00'a kadar web@kaosgl.org adresine g�nderir.

10. Dereceye giren eser, 5 Nisan 2011 tarihinde www.kaosgl.org adresinden duyurulur.

11. Yar��maya kat�lacak afi� tasar�mlar� geri verilmez.

12. Kaos GL, se�ilen afi� tasar�mlar�n� Bulu�ma s�ras�nda ve sonras�nda kullanma hakk�na sahiptir.

13. Bulu�ma afi�i olarak se�ilen tasar�m�n telif haklar� Kaos GL'ye aittir.

14. Yar��maya eser g�nderen her kat�l�mc� yukar�daki ko�ullar� kabul etmi� say�l�r.

YARI�MA TAKV�M�

Son Teslim Tarihi: 1 Nisan 2011

Sonu�lar�n A��klanmas�: 5 Nisan 2011

SE��C� KURUL

Anti-Homofobi Afi� Yar��mas�'na kat�lan tasar�mlar, Kaos GL taraf�ndan de�erlendirilecektir.

�D�LLER

Yar��man�n kazanan�, Bulu�ma'n�n 20-21-22 May�s 2011 tarihleri aras�nda Kaos GL'nin konu�u olarak Ankara'da a��rlanacak (Yar��man�n kazanan� Ankara'da ikamet ediyor ise, Bulu�ma kapsam�nda etkinlik d�zenlenen 15 di�er �ehrin aras�ndan se�ece�i bir ilde a��rlanacakt�r) ve Kaos GL Dergisi'ne 2 y�ll�k abonelik kazanacakt�r.

�LET���M

Kaos GL
Gazi Mustafa Kemal Bulvar�, 29/12, Demirtepe / Ankara

Tel: 0 312 230 03 58
Faks: 0 312 230 62 77
E-posta: web@kaosgl.org

Afi� Yar��mas� Kat�l�m Ko�ullar� (MS Office Word Dok�man�)

Afi� Yar��mas� Kat�l�m Formu (MS Office Word Dok�man�)

*17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n� cinsiyet se�imi veya cinsel y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddete kar�� durma ve eyleme ge�me g�n�d�r. �nsanlar�n e�itli�i i�in m�cadele eden t�m giri�imlere ilham ve destek vererek, hepsiyle koordinasyon i�inde olmay� ama�lamaktad�r.