Ar�iv - 2011 - 04/01/2011

Anti-Homofobi E-Grubuna Sen de Kat�l!

Kaos GL, 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y� �rg�tlemek i�in haz�rl�klara devam ediyor...

Haz�rl�k ve �rg�tleme s�recindeki geli�meleri takip edebilmeniz ve de bu s�rece katk� sunabilmeniz i�in sizleri Anti-Homofobi E-Grubuna kat�lmaya davet ediyoruz...

Homofobiye, Transfobiye ve Nefrete kar�� bulu�mak ve birlikte y�r�mek i�in sen de bize kat�l!

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_ne_hastalik_ne_gunah.htm
5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n ard�ndan bilgilere bu linkten ula�abilirsiniz...

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_6_bulusma_hazirliklari.htm
6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n haz�rl�klar�na dair �a�r� ve bilgiler i�in...

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_homofobiye_karsi_bolgesel_ag.htm
B�lgesel A� Giri�imi i�in gerek�e ve �a�ri metni burada...

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_homofobiye_karsi_ogrenciler_bulusacak.htm
http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_homofobiye_karsi_ogrenciler_ankarada_bulustu.htm
Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�n� �rg�tleme haz�rl�klar�na dair bilgilere de bu linkten ula�abilirsiniz...

6. BULU�MA'y� �rg�tlemek �zere homofobiye, transfobiye ve nefrete kar�� m�cadelemizi forumlarla, sergilerle, k�sa filmlerle, oyunlarla, at�lyelerle, y�r�y�� ve daha fazlas�yla BULU�MA'ya ta��mak i�in, sen de bize kat�l!

Anti-Homofobi E-Grubuna �ye olmak isteyen arkada�lar, isminizi, mail adresinizi, ya�ad���n�z �ehir ya da kamp�s� kaosgl@kaosgl.org adresine iletti�inizde sizleri hemen "antihomofobi" e-grubumuza ekleyece�iz.

Kaos GL taraf�ndan her y�l 17 May�s Haftas�nda organize edilen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n alt�nc�s�n�n merkezi etkinlikleri, 1-22 May�s 2011 tarihlerinde ger�ekle�ecek. Ankara, Izmir ve �stanbul haricindeki yerel etkinlikler ise Mart ve Nisan aylar�nda duzenlenecek.

Homofobiye, Transfobiye ve Nefrete kar�� bulu�mak ve birlikte y�r�mek i�in sen de bize kat�l!

Kaos GL