Ar�iv - 2011 - 04/11/2011

HKB Sempozyum ve Forumlar� ��in �a�r�

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) i�in Dan��ma Kurulu (DK) olu�turan Kaos GL, Sempozyum ve Forumlar i�in akademik �a�r�da bulundu.

20 May�s 2012 tarihinde, Pazar g�n� yap�lacak "Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��" ile tamamlanacak olan 7. Bulu�ma yerel ayaklar�yla birlikte yine Mart ve May�s aylar�nda ger�ekle�ecek.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Sempozyumlar�

LGBT bireylerin hak m�cadelesi ve sosyal haklar alan�nda 5 Sempozyum d�zenlenecek.

Sosyal haklar�n tart���laca�� Sempozyumlarda, cinselli�in t�bbile�tirilmesi ve "aile de�erleri", "m�stehcenlik", "genel ahlak" gerek�eleriyle ayr�mc� uygulamalar� ve e�itsizli�i kurumsalla�t�ran muhafazak�r politikalar ele al�nacak. Sempozyuma LGBT'lerle birlikte sosyal haklar alan�ndan ilgili kesimler ile uzmanlar kat�lacak.

Bulu�ma Koordinasyonu, ge�en d�nem �stanbul ve Ankara'da d�zenlenen "Akademik Forum"lar�n 7. Bulu�ma'da "sempozyum" olarak �rg�tlenece�ini belirtti.

HKB kapsam�ndad�zenlenecek Sempozyumlar �unlar:

"Bar�nma Hakk�, Mek�n ve Kentin Cinsiyeti", "LGBT Bireyler ��in Sosyal Hizmet Alanlar�", "E�itimde Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���", "�al��ma Hayat�, �stihdam, Sendikal Hareket". Sa�l�k hakk� i�in de "Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Seyri ve E�itsizli�e Kar�� LGBT M�cadelesi" Sempozyumu d�zenlenecek.

Bulu�ma Forumlar�

HKB kapsam�ndad�zenlenecek Forumlar ise �unlar: "Medya-�leti�im Forumu", "Trans Forum", "Erkeklik Forumu", "Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu", "Sanat Forumu", "Anti-Militarist Forum", "Anarko-Queer Forum", "Arkada� Z. �zger Bulu�mas�". "S�n�rlara Kar�� Forum: Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?", "Sosyal Politikalar ve LGBT Haklar� Forumu", "M�ltecilik �al��tay�", "G�kku�a�� Film G�nleri".

Uluslararas� Feminist Forum ve B�lgesel A�

2006'dan beri her Bulu�ma'da ger�ekle�en "Feminist Forum", 2012 Bulu�mas�nda iki g�nl�k, uluslararas� bir foruma d�n���yor.

"Uluslararas� Feminist Forum"u koordine edecek olan Kaos GL, ba�ta Ortado�u ve Kuzey Afrika �lkelerinden kad�n �rg�tlerine �a�r�da bulundu. Bulu�ma Koordinasyonu, Feminist Forum i�in T�rkiyeli feminist �rg�tlerin temsilcileri ile do�rudan ba�lant�ya ge�eceklerini belirtti.

�slami/muhafazak�r politikalar�n ve y�netimlerin h�kim oldu�u b�lgelerin �zg�ll���nden hareketle, "Uluslararas� Feminist Forum"da, feminist/kad�n hareketinin cinsiyet�ili�e kar�� m�cadelesinde nas�l homofobi ve transfobiye kar�� da bir s�ylem ve pratik geli�tirilebilece�i tart���lacak.

�nceki Bulu�ma kapsam�nda ilki yap�lan, Kafkasya, Ortado�u ve Balkan �lkelerinden homofobi kar��tlar� ile LGBT �rg�tlerin temsilcilerinin kat�ld��� "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" toplant�s�n�n ikincisi 7. Bulu�ma kapsam�nda d�zenlenecek.

17 Ki�ilik HKB Dan��ma Kurulu

Kaos GL Derne�i, "Dan��ma Kurulu" belirleme karar�n� 11 Haziran 2011 tarihinde yapt��� 4. Ola�an Genel Kurulunda ald�.

Y�netim Kurulu �yesi Prof. Dr. Melek G�regenli'nin sorumlulu�unda olu�turulan Homofobi Kar��t� Bulu�ma Dan��ma Kurulu'nda 17 isim yer al�yor.

Yrd. Do�. Dr. Levent �ent�rk, Eski�ehir Osmangazi �niversitesi, Mimarl�k B�l�m�
Prof. Dr. Figen �ok, Ba�kent �niversitesi E�itim Fak�ltesi, E�itim Bilimleri B�l�m�
Prof. Dr. �ahika Y�KSEL, Psikiyatr, �stanbul �niversitesi T�p Fak�ltesi, Psikiyatri AD
Dr. Nesrin Yetkin, Psikiyatr
Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar, Ankara �niversitesi T�p Fak�ltesi, Halk Sa�l��� B�l�m�
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi T�p Fak�ltesi
Prof. Dr. �evki S�zen, �stanbul �niversitesi T�p Fak�ltesi Adli T�p
Prof. Dr. Nilg�n Toker K�l�n�, Ege �niversitesi, Edebiyat Fak�ltesi, Felsefe B�l�m�
Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer, �zmir Ekonomi �niversitesi
Do�. Dr. Aksu Bora, Hacettepe �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
Do�. Dr. Sema Buz, Hacettepe �niversitesi, ��BF, Sosyal Hizmet B�l�m�
Do�. Dr. Nilg�n Tutal Cheviron, Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
Zozan �zg�k�e, Van Kad�n Derne�i (VAKAD) �yesi, Feminist Aktivist
Do�. Dr. �nan Keser, Dicle �niversitesi, Sosyoloji B�l�m�
Do�. Dr. G�l�ah �eydao�lu, �ukurova �niversitesi, T�p Fak�ltesi
H�lya G�lbahar, Avukat
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi

Dernek ama�lar�na y�nelik �al��malar yapmak �zere, cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l���na ve homofobik/transfobik tutum ve uygulamalara kar�� �al��malar yapm�� alan�nda ba�ar�l� ki�ilerin d�hil olabilece�i Dan��ma Kurulu, Dernek'in �al��malar� do�rultusunda geni�letilebilecek.

Bu isimler yerli veya yabanc� bilim �al��anlar�, sosyal hizmet uzmanlar�, ileti�imciler, psikologlar, psikiyatrlar, cinsel sa�l�k uzmanlar�, psikolojik dan��manlar, akademisyenler, uzmanlar, yazarlar, ara�t�rmac�lar, e�itimciler, hukuk�ular, sanat��lar ile yurti�inde veya yurt d���nda derne�e yak�n ilgi g�steren ki�ilerden se�ilecek.

Sempozyum ve Forumlar i�in bildiri �zetleri bekleniyor

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda d�zenlenecek Sempozyum ve Forumlar i�in belirtilen ba�l�klar alt�nda bildiri �zetleri bekleniyor.

HKB kapsam�nda belirtilen Sempozyum veya Forumlarda bildiri sunmak isteyenlerin haz�rlad�klar� bildiri �zetlerini 19 Aral�k 2011 tarihine kadar, k�sa bir �zge�mi� ile birlikte, kaosgl@kaosgl.org adresine iletmeleri gerekiyor.

HKB etkinliklerinde sunulacak �al��malar, her y�l Bulu�ma'n�n ard�ndan haz�rlanan Anti-Homofobi Kitab�'nda yay�nlanacak. Anti-Homofobi Kitab� 4 bin adet bas�l�yor ve akademiye, sivil topluma ve LGBT camiaya da��t�l�yor.

Bulu�ma i�in kiminle ileti�ime ge�ebilirim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin �ztop & Ali Erol
Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara
Tel: 0312 230 0358 Faks: 0312 230 6277
Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin �ztop nevin@kaosgl.org