Ar�iv - 2012 - 28/04/2012

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Ba�l�yor

Kaos GL Derne�i bu y�l yedincisini d�zenleyece�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n (HKB) program�n� a��klad�.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n bu y�l ger�ekle�ecek yedincisinin program�nda "S�n�rlara Kar�� Forum", "Medya-�leti�im Forumu", "Yolda� Forum", Kentsel Forum", "Trans Forum", "Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu", "Anarko-Queer Forum", "Anti-Militarist Forum", "S���nmac�lar ��in S�n�rlara Kar�� Forum", "��renciler Bulu�mas�", "Arkada� Z. �zger Bulu�mas�" ile "Erkelik Forumu" yer al�yor.

�zg�rl���n bayram� 1 May�s y�r�y��� ile ba�layacak olan Bulu�ma, 20 May�s'ta "Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��" ile sona erecek.

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, her y�l 17 May�s Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y� homofobi ve transfobiye kar�� 7 y�ld�r �rg�tl�yor.

7. Bulu�ma'n�n kat�l�mc�lar�

Homofobi ve transfobi kar��t� herkesin kat�l�m�na a��k yap�lan Bulu�ma'da, Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans (LGBT) bireyler, dernek ve olu�umlarla birlikte her y�l oldu�u gibi yine yurt i�inden ve yurtd���ndan akademisyenler, kad�n �rg�tlerinden temsilciler, hukuk�ular, gazeteciler, sanat��lar, yazarlar, sivil toplum temsilcileri ile politikac�lar kat�l�yor.

 

5 �lkeden uluslararas� kat�l�m

�ranl� LGBT s���nmac�lar�n yan� s�ra Rusya, Macaristan, Almanya ve Norve�'ten akademisyen, politikac� ve LGBT aktivistler Homofobi Kar��t� Bulu�ma i�in Ankara'ya geliyorlar.

 

14 �niversiteden akademisyen

Mimar Sinan G�zel Sanatlar �niversitesi, Ankara �niversitesi, �ankaya �niversitesi, Hacettepe �niversitesi, Artvin �oruh �niversitesi, Y�ld�z Teknik �niversitesi, Eski�ehir Osmangazi �niversitesi, Bilkent �niversitesi, Ba�kent �niversitesi, Ege �niversitesi, Galatasaray �niversitesi, Ortado�u Teknik �niversitesi, Abant �zzet Baysal �niversitesi ve Gazi �niversitesi olmak �zere 14 �niversiteden akademisyenler 7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya kat�lacaklar.

 

10 kurum destekledi, Kaos GL koordine etti

Kaos GL taraf�ndan koordine edilen Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Ankara merkez etkinlikleri bu y�l Ankara �niversitesi SBF �nsan Haklar� Merkezi (�HM), ODT� LGBTT Dayan��mas�, ODT� Siyaset Bilimi Toplulu�u, ODT� Sosyoloji Toplulu�u, Siyasal Bilgiler Fak�ltesi ��renci Dayan��ma Derne�i (SBF-d-DER), Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i, Kaos GL E�itim Komisyonu, Yery�z�ne �zg�rl�k Derne�i, Uluslararas� Af �rg�t� T�rkiye �ubesi ve Ekoloji Kolektifi'nin katk�lar�yla d�zenleniyor.

 

7. Bulu�ma'n�n etkinlik mekânlar�

7. Bulu�ma'n�n merkezi etkinlikleri Ortado�u Teknik �niversitesi (ODT�), Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s�'n�n yan� s�ra Ankara'da sekiz ayr� mekanda ger�ekle�ecek.

Bulu�ma'n�n etkinlikleri bu y�l Ortado�u Teknik �niversitesi (ODT�) Merkez Kamp�s�, Tayfa Cafe, Kaos K�lt�r Merkezi (KKM), Aylak Ya�am K�lt�r Evi, Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi (SBF) �nsan Haklar� Merkezi (�HM), Elektrik M�hendisleri Odas� (EMO), Roxanne Cafe, Ekoloji Kolektifi, TMMOB Mimarlar Odas� Ankara �ubesi ve Toplumsal Ara�t�rmalar K�lt�r Ve Sanat ��in Vak�f (TAKSAV)'�n mekânsal destekleriyle yap�lacak.

7. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n konserleri i�in Nefes Bar, partileri i�inse Sixtiees Club ev sahipli�i yap�lacak.

1 MAYIS'TAN 17 MAYIS'A - ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA

 

1 MAYIS SALI

G�kku�a�� bayra��n�n alt�nda sokaklarday�z...

 

3 MAYIS PER�EMBE

ERKEKL�K FORUMU

ODT� LGBTT Dayan��mas� & Siyaset Bilimi Toplulu�u & Sosyoloji Toplulu�u

Saat: 17.30

Yer: Ortado�u Teknik �niversitesi (ODT�) - MM-125 Amfisi (MM Binas�, 1. Kat)

Yrd. Do�. Dr. H. Bahad�r T�rk, �ankaya �niversitesi

"Y�lmaz G�ney Filmlerinde Hegemonik Erkeklik"

Dr. �lknur Hac�softao�lu

"Sporda Erkeklikler ve Homofobiye Spor �zerinden Bir Bak��"

Remzi Altunpolat, Kaos GL

"T�rkiye Sa��nda Erkeklik Kurgusu ve E�cinsellik"

Forum �ncesi

Saat: 15:30

Yer: ODT� Siyaset Bilimi Topluluk Odas�

Mehmet Bozok, Artvin �oruh �niversitesi Sosyoloji B�l�m�, Ara�t�rma G�revlisi

"Erkek Olmak, De�i�imin Olanaklar�n� Tart��mak"

ARKADA� Z. �ZGER BULU�MASI

Siyasal Bilgiler Fak�ltesi ��renci Dayan��ma Derne�i (SBF-d-DER)

 

4 MAYIS CUMA

Saat: 15:00-16:30

Yer: Tayfa Cafe, Selanik Caddesi 82/32, Kocatepe

Onur Caymaz, �air

"Okumak Hi�bir ��e Yaramaz!"

 

7 MAYIS PAZARTES�

Yer: Ankara �niversitesi (A�) Cebeci Kamp�s�, �leti�im Fak�ltesi Orta Bah�e

 

Saat: 13:00-14:30

F�rat Demir, �air

"Toplumsal Bir �rg�tlenme Olarak �kiy�zl�l�k"

 

Saat: 15:00-16:30

K�van� Tanr�yar, �evirmen

"Anlat�y� Dolaptan ��karmak"

 

5 MAYIS CUMARTES�

 

HOMOFOB� VE TRANSFOB� KAR�ITI ��RENC� BULU�MASI

Kaos GL E�itim Komisyonu

Saat: 10:00-17:00

Yer: Kaos K�lt�r Merkezi (KKM), GMK Bulvar�, No: 29/12, Demirtepe/K�z�lay

 

Birinci Oturum: "Niye E�itim, Kime E�itim?"

Saat: 13:00-14:30

Moderat�r: Remzi Altunpolat, Kaos GL E�itim Komisyonu

"Bir sosyalizasyon s�reci olan e�itimin ama�lad��� �ey nedir?"

 

�kinci Oturum: "E�itilemeyenlerin Yolda�l���"

Saat: 15:00-16:30

Moderat�r: Zeynep �i�ek, A� SBF Kad�n ve Toplumsal Cinsiyet �al��malar�

"E�itimin d��ar�da b�rakt�klar�, d��ar�da kalanlar�n kesi�im noktalar�"

 

���nc� Oturum: "Karatahtan�n ��gali"

Saat: 17:00-18:30

Moderat�r: Semih Sapmaz, ODT� LGBTT Dayan��mas�

"Tebe�ire el koymak, karatahtay� i�gal etmek i�in birliktelik"

 

8 MAYIS SALI

 

ERKEKL�K TAHAKK�M�NE DA�R V�DEO SUNUM

Yery�z�ne �zg�rl�k Derne�i & Ekoloji Kolektifi & Kaos GL

 

Saat: 18:30 - 20:00

Yer: Ekoloji Kolektifi, �nk�lâp Sokak, 26/4 K�z�lay-Ankara

G�ray Tezcan, Yery�z�ne �zg�rl�k Derne�i

"Erkekli�in Tek E�li Heteronormatif Evlilikler ve de Et Yeme �zerinden Tahakk�m�n� S�rd�rmesine Dair"  

10 MAYIS PER�EMBE

 

M�LTEC� �ALI�TAYI

Kaos GL ve Uluslararas� Af �rg�t� T�rkiye �ubesi'nin birlikte d�zenledi�i Homofobiye Kar�� LGBT M�lteciler �al��tay�'na sadece m�ltecilik alan�nda �al��an davetli kurum ve ki�iler kat�lacakt�r.

 

11 MAYIS CUMA

 

SI�INMACILAR ���N SINIRLARA KAR�I FORUM

Yer: Cebeci Kamp�s�, Ankara �niversitesi SBF �nsan Haklar� Merkezi (�HM), SBF 229-A

 

Birinci Oturum

Saat: 14:00 - 15:00

Moderat�r: Do�. Dr. Kerem Alt�parmak, Ankara �niversitesi, SBF, �nsan Haklar� Merkezi

Prof. Dr. H. Ne�e �zgen, Mimar Sinan G�zel Sanatlar �niversitesi

"S�n�r:S�n�r �zerine konu�maya ba�lad���m�zda, asl�nda siyaset alan�n�n neredeyse tamam� �zerine konu�abiliriz: Vatan, devlet, kar�� tarafla siyasi ili�kiler, yurt, da�s-s�la, iktidar, etnisite, millet vb."

 

�kinci Oturum

Saat: 15:20 - 17:00

Do�. Dr. Sema Buz, Hacettepe �niversitesi, ��BF, Sosyal Hizmet B�l�m�

"S�n�r Politikalar�n�n G��men ve S���nmac�lar�n G�nl�k Hayatlar�na Etkileri"

Ufuk Ah�ska, G��men Dayan��ma A��

"S�n�rs�z Ulussuz S�rg�ns�z �zg�r Bir D�nya, G��menleri �evreleyen Ulusal S�n�rlar, Alternatif Mekanlar-G��menlerle Dayan��ma Mutfa�� Deneyimi"

P�r�l Er�oban, M�lteci-Der

"Yabanc�lar ve Uluslararas� Koruma Kanunu G��menlerin Sorunlar�n�n Ne Kadar�na ��z�m Olacak?"

 

12 MAYIS CUMARTES�

 

ANT�-M�L�TAR�ST FORUM

Saat: 15:30 - 17:00

Yer: Elektrik M�hendisleri Odas� (EMO), �zmir Caddesi, Ihlamur Sokak No: 10/2, K�z�lay

Yrd. Do�. �smet Ak�a, Y�ld�z Teknik �niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas� �li�kiler

 

ANARKO-QUEER FORUM

Saat: 17:30 - 19:00

Yer: Elektrik M�hendisleri Odas� (EMO), �zmir Caddesi, Ihlamur Sokak No: 10/2, K�z�lay

"Kapitalizme Kar�� Queer Vir�s�"

G�ksun Yaz�c�, "Heteroseks�elli�in "hav� tersine" Taranmaz m�? Queer Heteroseks�elli�e Musallat Oldu..."

K�r�ad K�z�ltu�, "Queer Radikalizm mi Radikalizmin Queerle�mesi mi?"

Atalay G��er, "Kapitalizmin Jenital-Bozumu; Ekonomik Kimli�in Homola�t�r�lmas�"

 

13 MAYIS PAZAR

 

LEZB�YENLER ve B�SEKS�EL KADINLAR FORUMU

"E�cinsel ve Biseks�el Kad�nlar Ne Ya�ad�, Ne Ya��yor, Ne �stiyor? Kazan�mlar ve M�cadele Alanlar�"

Saat: 10:00 - 18:00

Yer: Roxanne Cafe, Konur Sokak, No: 10/20 Kat: 5 �geme Apt. K�z�lay

 

15 MAYIS SALI

 

TRANS FORUM

Saat: 16:00 - 18:00

Yer: Aylak Ya�am K�lt�r Evi, Konur 2 Sokak, No: 63/13, Bakanl�klar 

Transfobiye kar�� m�cadele taktik ve politikalar�n�n ele al�naca�� Forum, Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i'nin ev sahipli�inde, LGBT �rg�tlerinin kat�l�m�yla ger�ekle�tirilecek.

 

16 MAYIS �AR�AMBA

 

KENTSEL FORUM

"E�cinsel Gettolar De�il Kentin Tamam�n� �stiyoruz!"

 

Kentsel Mekânlar�n Kurulumunda Heteroseksist Politikalar ve Uygulamalar

Saat: 18:00 - 19:30

Yer: TMMOB Mimarlar Odas� Ankara �ubesi Konur Sokak, No: 4 (Be�inci Kat), K�z�lay

Yrd. Do�. Dr. Levent �ent�rk, Eski�ehir Osmangazi �niversitesi, Mimarl�k B�l�m�

Dr. Ay�a Kurto�lu, Bilkent �niversitesi Siyaset Bilimi

M�cella Yap�c�, TMMOB Mimarlar Odas�

 

17 MAYIS PER�EMBE - ULUSLARARASI HOMOFOB� ve TRANSFOB� KAR�ITI G�N

 

Uluslararas� Af �rg�t�, T�rkiyeli LGBT'lerin haklar� i�in y�r�tt��� uluslararas� kampanyada toplad��� imzalar�, Uluslararas� Homofobi ve Transfobi Kar��t� G�n olan 17 May�s Per�embe g�n� TBMM'ne sunacak.

 

17 MAYIS PER�EMBE

 

YOLDA� FORUM

"Muhafazakârl���n Neo-Liberalizmle Fl�rt� Hayatlar�m�za Hangi S�n�rlar� �ekiyor?"

Moderat�r: Do�. Dr. Alev �zkazan�, Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi

Saat: 17:30 - 19:00

Yer: Toplumsal Ara�t�rmalar K�lt�r Ve Sanat ��in Vak�f (TAKSAV), Atat�rk Bulvar� No: 127 Kat: 10, Bakanl�klar

 

18 MAYIS CUMA

 

MEDYA - �LET���M FORUMU

Hotel Best, Atat�rk Bulvar�, No: 195, Kavakl�dere

 

Birinci Oturum

Saat: 13:00 - 14:30

Ayr�mc�l��a, Nefrete, A�a��lanmaya ve Damgalanmaya Kar�� LGBT'ler Hangi Ara�lar� Kullanabilirler?

Moderat�r: �rfan Aktan, Express Dergisi

Prof. Dr. Melek G�regenli, Kaos GL Dan��ma Kurulu Ba�kan�

Avukat Oya Ayd�n, Kaos GL Derne�i Avukat�

Prof. Dr. Mutlu Binark, Ba�kent �niversitesi �leti�im Fak�ltesi

Tu�rul �omu, Ankara �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Kad�n �al��malar�

"Sosyal Medyada Nefret S�ylemi"

 

�kinci Oturum

Saat: 15:00 - 16:30

Az�nl�klar, M�lks�zler ve Heteroseks�el Olmayanlar Medyan�n �amar O�lan� m�d�rlar?

Moderat�r: Do�. Dr. H�lya U�ur Tanr��ver, Galatasaray �niversitesi, GS� - MED�AR (Medya �al��malar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi m�diresi) & MED�AZ �yesi

"Medyada cinsiyet�i s�ylemin d�n�, bug�n�..."

Emek �ayl�, Hacettepe �niversitesi �leti�im Fak�ltesi ��retim �yesi

"Pop�lizmin Muhafaza ve M�dafaa Etti�i Medyan�n Ho�g�r�lenleri"

Selda Tuncer, ODT� Sosyoloji Ara�t�rma G�revlisi

"Marjinallikle S�radanl�k Ekseninde Televizyon Dizilerinin Tabu Konular�"

G�ls�m Depeli, Hacettepe �niversitesi �leti�im Fak�ltesi ��retim �yesi

"Anayasa Tart��malar� ve LGBT Hareketler: Medyada Haber Olmak"

 

���nc� Oturum

Saat: 17:00 - 18:30

Yeni Medyan�n Olanaklar� ile K�s�tl�l�klar� ve K�s�tlamalar� Aras�nda Nas�l G�kku�a�� Patikalar� A�abiliriz?

Moderat�r:G�lseren Adakl�,Ankara �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi ��retim �yesi

"Sosyal Medya Tart��malar�nda �zerklik Sorunu"

Dr. O�uzhan Ta�, Ankara �niversitesi �leti�im Fak�ltesi

"Sosyal Medyada 'Sosyal' Olan Ne?"

�dil Engindeniz �ahan,Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi Ara�t�rma G�revlisi

"1994'ten G�n�m�ze Bir Derginin D�n���m� / D�n��t�rd�kleri"

Burcu �im�ek, Hacettepe �niversitesi �leti�im Fak�ltesi ��retim �yesi

"Ayr�mc�l��a Kar�� Bir Yeni Medya Olana�� Olarak Dijital Hikayeler"

 

19 MAYIS CUMARTES�

 

SINIRLARA KAR�I FORUM

"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"

 

Saat: 12:00 - 13:30

Birinci Oturum: Avrupa'da G�lleri Solduran Irk��l���n Seyri

Moderat�r: Hakan Ataman, �nsan Haklar� Savunucusu, Helsinki Yurtta�lar Derne�i �yesi

Sebahat Tuncel, TBMM �yesi, BDP �stanbul Milletvekili & HDK E�s�zc�s�

Anette Trettebergstuen, ���i Partisi, Norve�

Milan Rozsa, Hungarian LGBT Allaince, Macaristan

Polina Korchagina, VIKHOD (Coming Out), Rusya

Zita Gurmai, (Video Sunum) AP Parlamenteri  & PES Women Ba�kan�, Macaristan

 

Saat: 14:00 - 15:30

�kinci Oturum: Homofobi ve Irk��l�k

Moderat�r: Remzi Altunpolat, Kaos GL Derne�i

Prof. Dr. Castro Varela - Alice Salomon Hochschule Berlin, Almanya

Prof. Dr. Nikita Dhawan - Professor of Political Science for Postcolonial/Gender, Goethe University Frankfurt, Almanya

 

Saat: 16:00 - 17:30

���nc� Oturum: "Herkes Benim Vatanda��m Ama Heteroseks�el Olmak Ko�uluyla!"

Moderat�r: G�lbanu Altunok, Bilkent �niversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Y�netimi

Aylin Nazl�aka, TBMM �yesi, CHP Ankara Milletvekili

Prof. Dr. Simten Co�ar, Ba�kent �niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas� �li�kiler

Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi T�p Fak�ltesi

Fatih Ya�l�, Abant �zzet Baysal �niversitesi ��BF Kamu Y�netimi

 

20 MAYIS PAZAR - HOMOFOB� ve TRANSFOB� KAR�ITI Y�R�Y��

 

"Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��" 20 May�s 2012 tarihinde, Pazar g�n� Ankara'da yap�lacak. Y�r�y�� saat 13:00'te ba�layacak. "Heteroseksizme Teslim Olmayaca��z! Ya E�itlik Ya da Hi�!" �iar�yla Kurtulu�'tan K�z�lay'a g�kku�a�� bayra��n�n alt�nda ger�ekle�ecek. 

7. ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA ETK�NL�K MEKÂNLARI

Ortado�u Teknik �niversitesi (ODT�) Merkez Kamp�s�

Tayfa Cafe: Selanik Caddesi 82/32, Kocatepe

Ankara �niversitesi (A�) Cebeci Kamp�s�, �leti�im Fak�ltesi Orta Bah�e

Kaos K�lt�r Merkezi (KKM), GMK Bulvar�, No: 29/12, Demirtepe/K�z�lay

Aylak Ya�am K�lt�r Evi, Konur 2 Sokak, No: 63/13, Bakanl�klar  

Ankara �niversitesi, Siyasal Bilgiler Fak�ltesi (SBF), �nsan Haklar� Merkezi (�HM), SBF 229-A, Cebeci Kamp�s�

Elektrik M�hendisleri Odas� (EMO), �zmir Caddesi, Ihlamur Sokak No: 10/2, K�z�lay

Roxanne Cafe, Konur Sokak, No: 10/20 Kat: 5 �geme Apt. K�z�lay

TMMOB Mimarlar Odas� Ankara �ubesi Konur Sokak, No: 4 (Be�inci Kat), K�z�lay

Toplumsal Ara�t�rmalar K�lt�r Ve Sanat ��in Vak�f (TAKSAV), Atat�rk Bulvar� No: 127 Kat: 10, Bakanl�klar

Hotel Best, Atat�rk Bulvar�, No: 195, Kavakl�dere

Sixtiees Club, Tunal� Hilmi Cad. 96/69, Kavakl�dere

Nefes Bar, Yeni�ehir Postanesi Kar��s�, T�p Ge�it Aya��, K�z�lay

 

Bulu�ma i�in kiminle ileti�ime ge�ebilirim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin �ztop & Ali Erol

Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara

Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin �ztop nevin@kaosgl.org

 

antihomofobi.org